Варіант І
1. Установіть відповідність.
1. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 +Na2 SO4 А. Розклад
2. 2Ca + O 2 → 2CaO Б. Сполучення
3. 2KClO3 → 2KCl +3O2 В. Заміщення
4. CuSO4 + Fe → FeSO4 +Cu Г. Обмін
2. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій:
а CH4 + 2O2 → CO2 + H2O; ∆H = −891 кДж
б CaCO3 → CaO + CO2; ∆H = +178 кДж
в MnO2 + 2C → Mn + 2CO; ∆H = +293 кДж
г S + Fe → FeS; ∆H = −95,3 кДж
3. Виберіть сполуку, в якій Нітроген проявляє лише окисні властивості:
а NH3;
б HNO3;
в HNO2;
г NO2.

4. Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається:
а відновником; б ізотопом; в окисником; г приймачем.

5. Теплота, що виділяється або поглинається в процесі хімічної реакції, називається…

6. Дано систему:
H2 + Cl2 ↔ 2HCl
Збільшення концентрації водню в системі: а змістить рівновагу вліво; б змістить рівновагу вправо; в не вплине на зсув рівноваги.

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:
Ca + HNO3 → Ca(NO3)2 + N2 + H2O

8. Обчисліть, у скільки разів збільшиться швидкість реакції внаслідок підвищення температури на 30°С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

9. Обчисліть середню швидкість реакції, якщо за 5 хвилин концентрація однієї з вихідних речовин змінилася з 0,068 до 0,064 моль/л.
Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті дії сульфатної кислоти на розчин калій карбонату масою 110 г з масовою часткою солі 25 %.

Варіант ІІ
1. Установіть відповідність.
1) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O А. Розклад
2) FeSO4 + 2KOH → K2SO4 +Fe(OH)2 Б. Сполучення
3) 2Fe(OH)3 → Fe2 O3 + 3H2O В. Заміщення
4) 2Mg + O 2 → 2MgO Г. Обмін

2. Укажіть рівняння ендотермічної реакції:
а 2KNO3 → 2KNO2 + 3O2; ∆H = +255 кДж
б 2Mg + CO2 → 2MgO +O2; ∆H = −829 кДж
в 4Р +5O2 → 2P2O5; ∆H = −3010 кДж
г СН4 + H2 → C2H6; ∆H = −137,8 кДж

3. Виберіть сполуку, в якій Сульфур проявляє тільки відновні властивості:
а H2 SO4; б SO3; в SO2; г H2S.

4. До факторів, що прискорюють хімічну реакцію, належать:
а підвищення температури;
б зміна забарвлення;
в подрібнення;
г поява запаху.

5. Реакція, у результаті якої тепло виділяється, називається…

6. Дано систему:
3H2 + N2 ↔ 2H3N
Зменшення тиску в системі:
а змістить рівновагу вліво;
б змістить рівновагу вправо;
в не вплине на зсув рівноваги.

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:
Mg + H2 SO4 → Mg2SO4 + S + H2O

8. Обчисліть, на скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла в чотири рази, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

9. Через 25 с після початку реакції концентрація однієї з вихідних речовин становила 0,5 моль/л, а через 50 с стала 0,1 моль/л. Обчисліть середню швидкість реакції.

10. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок дії достатньої кількості аргентум нітрату на 200 г розчину кальцій хлориду з масовою часткою 15 %.

РЕШЕНИЕ

Варіант І
1. Установіть відповідність.
1. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 +Na2 SO4 Г. Обмін 
2. 2Ca + O 2 → 2CaO Б. Сполучення
3. 2KClO3 → 2KCl +3O2 А. Розклад
4. CuSO4 + Fe → FeSO4 +Cu В. Заміщення
2. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій:

б CaCO3 → CaO + CO2; ∆H = +178 кДж
в MnO2 + 2C → Mn + 2CO; ∆H = +293 кДж

3. Виберіть сполуку, в якій Нітроген проявляє лише окисні властивості:

б HNO3;

4. Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається:
; в окисником; 

5. Теплота, що виділяється або поглинається в процесі хімічної реакції, називається…ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ РЕАКЦІЇ

6. Дано систему:
H2 + Cl2 ↔ 2HCl
Збільшення концентрації водню в системі: б змістить рівновагу вправо; 

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

Ca⁰ + HN⁺⁵O3 → Ca⁺²(NO3)2 + N2⁰ + H2O
Ca⁰ -2e⁻ → Ca⁺² 2 5
  10
2N⁺⁵+ 2x5→ N2⁰ 10 2
Ca⁰ відновник
 
2N⁺⁵ окисник

5Ca + 12HNO3 = 5Ca(NO3)2 + N2 + 6H2O

8. Обчисліть, у скільки разів збільшиться швидкість реакції внаслідок підвищення температури на 30°С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2. В три раза

9. Обчисліть середню швидкість реакції, якщо за 5 хвилин концентрація однієї з вихідних речовин змінилася з 0,068 до 0,064 моль/л. ν=0,000013
Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті дії сульфатної кислоти на розчин калій карбонату масою 110 г з масовою часткою солі 25 %.

  0,2  x 

H2SO4+K2CO3=K2SO4+CO2+H2O

  1 1

m(K2CO3)=m(р-рахω=110х0,25=27,5 г.

n(K2CO3)=m/M=27,5÷138=0,2 моль

n(CO2)=x=0,2х1÷1=0,2моль

V(CO2)=Vmхn=22,4л. /моль×0,2моль=4,48л.

Ответ: 4,48л.


Варіант ІІ
1. Установіть відповідність.
1) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O В. Заміщення
2) FeSO4 + 2KOH → K2SO4 +Fe(OH)2 Г. Обмін
3) 2Fe(OH)3 → Fe2 O3 + 3H2O А. Розклад
4) 2Mg + O 2 → 2MgO Б. Сполучення

2. Укажіть рівняння ендотермічної реакції:
а 2KNO3 → 2KNO2 + 3O2; ∆H = +255 кДж
г СН4 + H2 → C2H6; ∆H = −137,8 кДж

3. Виберіть сполуку, в якій Сульфур проявляє тільки відновні властивості:
 г H2S.

4. До факторів, що прискорюють хімічну реакцію, належать:
а підвищення температури;
в подрібнення;

5. Реакція, у результаті якої тепло виділяється, називається екзотермична

6. Дано систему:
3H2 + N2 ↔ 2H3N
Зменшення тиску в системі:
а змістить рівновагу вліво;

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:
Mg⁰ + H2 S⁺⁶O4 → Mg⁺²SO4 + S⁰ + H2O
Mg⁰ -2e⁻ → Mg⁺² 2 3
  6
 S⁺⁶+6e⁻ → S⁰ 6 1
Mg⁰відновник
S⁺⁶окисник
3Mg + 4H2SO4 = 3MgSO4 + S + 4H2O

8. Обчисліть, на скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла в чотири рази, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

Якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2, то це означає, що при підвищені температури на кожні 10⁰С, швидкість хімічної реакції збільшується у 2 рази, тобто, щоб швидкість реакції зросла в чотири рази треба температуру підвищити на 20⁰С.

9. Через 25 с після початку реакції концентрація однієї з вихідних речовин становила 0,5 моль/л, а через 50 с стала 0,1 моль/л. Обчисліть середню швидкість реакції.

10. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок дії достатньої кількості аргентум нітрату на 200 г розчину кальцій хлориду з масовою часткою 15 %.

СaCl2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgCl↓ 

m(CaCl2) = 200г x.0.15 = 30г.
M(CaCl2)=40+71=111г. /моль 
n(CaCl2) = m/M =30г. ÷111г. /моль=  0,27моль 
n(AgCl) = 2n(CaCl2) = 0,54моль
М(AgCl)=108+35,5=143,5г. /моль 
m(AgCl) = Mxn =143,5г/моль× 0,54моль = 77,49г.ПОХОЖИЕ ЗАДАНИЯ:
 • Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали № 6 І рівень. 1. Які частинки у вузлах йонної кристалічної гратки? а молекули; б йони; в атоми; г атоми та йони мета...
  Тема: Оксиды
 • Обчисліть об’єм газу (н.у.), що утвориться при дії нітратної кислоти на натрій карбонат масою 44,63г, який містить 5% домішок...
  Тема: Вычислите объём газа полученного
 • 1. Чи відбудеться реакція між запропонованими речовинами до кінця? Відповідь підтвердити рівнянням реакції йонного обміну, його повною і скороченою йонними формами (2 бали аК...
  Тема: По термохимическому уравнению реакции
 • Варіант ІІ. І рівень (кожне завдання по 0,5 балів Позначте правильне твердження щодо молярної маси: а найменша маса речовини, яка визначає її валентність; б маса речовини кі...
  Тема: По термохимическому уравнению реакции
 • Натрий Na масою 4,6г сполучывся из сиркою S масою 3,2г. Яка маса утвореного натрий сульфиду Na(2 молекулыS?...
  Тема: По термохимическому уравнению реакции